Beneker inkoop services - logo
knop-home Outsourcing procurement
Beneker Inkoop Services bv
020 626 4444
online informatie aanvragen
Postbus 3712
1001 AM Amsterdam

Kogge 31
3891 CP Zeewolde
Telefoon: 036 523 5055

Liesbospark 12
4813 HV Breda

Disclaimer copyright

Voor de toegang tot en het gebruik van de website, www.beneker.nl, (hierna: Website), gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door u toegang te verschaffen tot deze Website en de Website te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1 - Inhoud Website
Beneker (hierna: BENEKER) heeft de inhoud van deze Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waaronder mede begrepen alle informatie en gegevens die op de Website geplaatst zijn (hierna: Informatie). Een groot gedeelte van de Informatie is mede afkomstig van derden. Alle informatie kan ten alle tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd.

Artikel 2 - Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij BENEKER en/of haar licentiegevers. Het is u niet toegestaan (een gedeelte van) de Website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 3 - Garantie
BENEKER garandeert niet dat de Informatie juist, actueel en volledig is, dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van fouten en dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid
BENEKER sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de Website. Meer in het bijzonder zal BENEKER in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de op de Website geplaatste Informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de Website, door een derde.

Artikel 5 - Verwijzingen
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. BENEKER heeft geen zeggenschap over deze websites. BENEKER is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 6 - Beveiliging
BENEKER spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. BENEKER legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 7 - Diversen
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door BENEKER aangepast worden. BENEKER adviseert daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hiermee samenhangen dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.